Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Stora Varvsgatan 6 A, 211 19, MALMÖ
Tel.nummer
0418-475500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556446-1043
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1992
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Cereal Base Ceba AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Oatly AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Nyckeltal
Vinstmarginal
-2,29%
0,82% (2016)
Kassalikviditet
79,23%
86,57% (2016)
Soliditet
12,26%
24,83% (2016)
Bruttovinstmarginal
64,02%
63,25% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
119
476 424
-4 388
-4 158
205 563
2 212
59 935
-0,35%
78,00%
20,69%
87
365 098
5 934
5 633
149 097
0
37 893
2,04%
88,33%
31,51%
69
269 557
547
612
125 290
1 086
28 685
0,66%
93,48%
33,02%
58
223 593
9 458
9 403
114 838
983
23 753
4,78%
92,73%
35,57%
50
198 959
13 411
13 367
98 604
688
20 764
7,52%
74,05%
31,61%

Resultaträkning (tkr)

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
475 244
1 180
-2 172
-4 388
363 367
1 731
7 339
5 934
268 600
957
1 360
547
223 119
474
10 496
9 458
198 939
20
14 681
13 411

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
86 932
118 631
205 563
-
54 820
94 276
149 096
-
44 431
80 859
125 290
-
40 925
73 913
114 838
-
36 924
61 680
98 604

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
42 523
0
0
46 962
116 078
205 563
46 977
0
23
22 674
79 423
149 097
41 366
0
0
16 343
67 581
125 290
40 843
0
0
9 197
64 799
114 839
31 166
0
0
8 687
58 750
98 603

Löner & utdelning (tkr)

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 212
-
59 935
5 642
24 781
-
476 424
-
-
37 893
630
15 836
-
365 098
1 086
-
28 685
236
12 275
-
269 557
983
-
23 753
-
10 570
-
223 593
688
-
20 764
-
9 159
-
198 959

Nyckeltal

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
119
3 994
767
7532
30,79%
-0,35%
63,25%
0,54%
20,69%
78,00%
87
4 177
645
15358
35,28%
2,04%
61,83%
4,09%
31,51%
88,33%
69
3 893
657
8259
20,38%
0,66%
67,06%
4,94%
33,02%
93,48%
58
3 847
647
16339
12,15%
4,78%
67,29%
4,08%
35,57%
92,73%
50
3 979
635
20205
-
7,52%
63,76%
1,47%
31,61%
74,05%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
132
639 832
-21 880
-17 486
266 911
0
68 245
-2,29%
79,23%
12,26%
118
476 424
1 438
1 767
202 276
0
59 935
0,82%
86,57%
24,83%
87
365 098
4 699
4 699
145 558
0
37 893
1,66%
91,08%
33,29%
68
259 645
2 321
2 321
120 952
0
28 685
1,35%
100,56%
36,17%
57
213 834
9 204
9 204
112 458
0
20 764
4,88%
96,48%
36,84%
49
196 686
14 424
14 424
97 928
170
18 686
8,13%
79,12%
32,91%
46
181 887
8 671
8 671
86 011
170
18 686
5,82%
59,04%
20,70%
46
170 002
6 456
6 456
79 966
170
17 169
4,77%
43,74%
11,42%
44
159 646
-3 959
-3 959
76 338
220
16 234
-1,32%
38,09%
3,50%
41
144 232
-9 743
-9 743
75 703
190
14 898
-4,41%
35,08%
3,48%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
636 077
3 755
-15 373
-21 880
475 244
1 180
3 383
1 438
363 367
1 731
5 984
4 699
258 688
957
3 070
2 321
213 360
474
10 241
9 204
196 666
20
15 694
14 424
181 329
558
9 881
8 671
164 103
5 899
7 791
6 456
159 596
50
-2 368
-3 959
141 617
2 615
-6 440
-9 743

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
96 920
169 991
266 911
-
75 940
126 336
202 276
-
50 916
94 641
145 557
-
42 352
78 599
120 951
-
40 714
71 744
112 458
-
36 924
61 004
97 928
-
38 195
47 816
86 011
-
40 175
39 791
79 966
-
39 141
37 197
76 338
-
40 969
34 734
75 703

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
32 732
0
0
55 893
178 286
266 911
50 217
0
0
38 576
113 483
202 276
48 450
0
0
19 674
77 433
145 557
43 751
0
0
14 791
62 409
120 951
41 430
0
0
9 197
61 831
112 458
32 226
0
0
8 687
57 014
97 927
17 803
0
0
9 114
59 094
86 011
9 131
0
0
12 167
58 667
79 965
2 675
0
0
11 732
61 930
76 337
2 634
0
0
13 134
59 934
75 702

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
68 245
1 078
29 388
-
639 832
-
-
59 935
5 642
24 786
-
476 424
-
-
37 893
630
15 823
-
365 098
-
-
28 685
236
12 052
-
259 645
-
-
20 764
-
9 003
-
213 834
170
-
18 686
-
7 887
-
196 686
170
-
18 686
-
7 887
-
181 887
170
-
17 169
-
7 500
-
170 002
220
-
16 234
-
6 685
-
159 646
190
-
14 898
-
6 161
-
144 232

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
132
4 819
789
-3976
33,84%
-2,29%
64,02%
-1,30%
12,26%
79,23%
118
4 027
755
12223
30,79%
0,82%
63,25%
2,70%
24,83%
86,57%
87
4 177
645
13583
40,47%
1,66%
60,97%
4,74%
33,29%
91,08%
68
3 804
647
9761
21,24%
1,35%
66,19%
6,26%
36,17%
100,56%
57
3 743
637
16084
8,49%
4,88%
66,41%
4,65%
36,84%
96,48%
49
4 014
630
21218
8,46%
8,13%
63,67%
2,03%
32,91%
79,12%
46
3 942
617
15403
10,50%
5,82%
64,30%
-6,22%
20,70%
59,04%
46
3 567
562
12449
2,82%
4,77%
66,53%
-11,50%
11,42%
43,74%
44
3 627
549
3114
12,70%
-1,32%
65,39%
-15,50%
3,50%
38,09%
41
3 454
552
-1004
-
-4,41%
64,34%
-17,79%
3,48%
35,08%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva städ- och kontorsservice såsom redovisning växel- och receptionistarbete, hjälpa till med utskrifter, vaktmästeriarbete, fastighetsskötsel samt städtjänster.

Org.nummer
556446-1043
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1992-10-14
Juridiskt namn
Oatly AB
Länsäte
Malmö

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Petersson, Roy Toni (f. 1967)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Götmar Blomstedt, Anna Sofia (f. 1969)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Petersson, Roy Toni (f. 1967)
Styrelsesuppleant
Klintemar, Mattias (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).